Điều khoản và điều kiện

1. Điều khoản Sử dụng trang web này.

Trang web này là tài sản độc quyền của Stragen Việt Nam và đã được cung cấp cho mục đích sử dụng và thông tin cá nhân phi thương mại của bạn. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện có trong tài liệu này vì bất kỳ việc sử dụng nào của trang web này đều đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện được nêu ở đây. Sự chấp nhận của bạn đối với những điều đã nói ở trên được thực hiện mà không có giới hạn, hạn chế hoặc sự dè dặt nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong tài liệu này, vui lòng không sử dụng trang web này và bỏ qua thông tin có trong đó.

Trong toàn bộ trang web này, các thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “Stragen” và “Stragen Việt Nam” đề cập đến Stragen Việt Nam và bất kỳ công ty liên kết nào phù hợp với bối cảnh. “Bạn” đề cập đến bất kỳ người nào truy cập và / hoặc sử dụng trang web này.

2. Thông báo về Quyền riêng tư của trang web.

Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài liệu nào được gửi đến trang web này sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Chính sách Bảo mật được công bố trên trang web này.

3. Tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin.

Trong khi chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin mà chúng tôi cung cấp trên trang web này không chính xác hoặc không đầy đủ. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang web này sẽ tự chịu rủi ro. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu và thông tin có trên trang web này.

4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm.

Việc bạn sử dụng trang web này là rủi ro của riêng bạn.

5. Loại trừ Bảo hành.

Trang web này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “Nguyên trạng” và “Khi có sẵn”, do đó, Stragen Việt Nam không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác (bao gồm các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được hoặc chất lượng đạt yêu cầu và phù hợp cho một mục đích cụ thể) bao gồm bảo đảm hoặc tuyên bố rằng tài liệu trên trang web này sẽ hoàn chỉnh, chính xác, đáng tin cậy, kịp thời, không vi phạm đối với bên thứ ba, rằng việc truy cập vào trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc không có vi rút , rằng trang web này sẽ được bảo mật, rằng bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến ​​nào thu được từ Stragen Việt Nam thông qua trang web này là chính xác hoặc đáng tin cậy và mọi tuyên bố hoặc bảo đảm theo đó sẽ bị từ chối rõ ràng.
Xin lưu ý rằng một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ này có thể không áp dụng cho bạn. Vui lòng kiểm tra luật địa phương của bạn.

Chúng tôi có quyền hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt mà không cần thông báo về quyền truy cập của bạn vào trang web này hoặc bất kỳ tính năng nào của trang web này hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của trang web này vào bất kỳ lúc nào.

6. Giới hạn trách nhiệm.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Stragen Việt Nam và / hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến việc tạo ra, sản xuất hoặc cung cấp trang web này thay mặt chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp, đặc biệt hoặc mang tính trừng phạt nao phát sinh từ việc bạn truy cập, sử dụng, không thể sử dụng, thay đổi nội dung của trang web này hoặc phát sinh từ bất kỳ trang web nào khác mà bạn truy cập thông qua liên kết từ trang web này hoặc từ bất kỳ hành động nào mà chúng tôi thực hiện hoặc không thực hiện được do bất kỳ thư điện tử nào bạn gửi cho chúng tôi.

Stragen Vietnam và / hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo ra, sản xuất hoặc cung cấp trang web này sẽ không có trách nhiệm duy trì các tài liệu và dịch vụ được cung cấp trên trang web này hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến trang web này. Bất kỳ tài liệu nào trên trang web này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Hơn nữa, trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Stragen Việt Nam sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào do vi rút có thể lây nhiễm vào thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác do bạn sử dụng, truy cập hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu từ trang web này. Nếu bạn chọn tải xuống tài liệu từ trang web này, bạn tự chịu rủi ro.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, bạn từ bỏ mọi khiếu nại chống lại Stragen Vietnam, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp và lập trình viên của Stragen Vietnam có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập trang web này.

7. Quyền sở hữu và tính bảo mật.

Trừ khi có quy định khác trong Điều khoản sử dụng, tất cả hình ảnh và thông tin trong trang web này đều thuộc quyền sở hữu hoặc được cung cấp cho Stragen Việt Nam. Stragen Việt Nam không tuyên bố hay đảm bảo rằng tài liệu đó không vi phạm quyền của bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, các nhãn hiệu, biểu trưng và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) hiển thị trên trang web này là Nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của Stragen Việt Nam hoặc của các bên thứ ba và không được sử dụng nếu không được Stragen Việt Nam cho phép bằng văn bản hoặc của chủ sở hữu tương ứng của các Nhãn hiệu đó. Bạn thừa nhận và công nhận rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự, những thông tin đó sẽ được coi là không bí mật và Stragen Việt Nam sẽ không có nghĩa vụ bất kỳ loại nào liên quan đến thông tin đó. Bạn xác nhận rằng những thông tin và / hoặc tài liệu đó có thể được Stragen Việt Nam sử dụng theo bất kỳ cách nào. Như vậy, bạn rõ ràng cấp cho Stragen Việt Nam quyền sao chép, truyền lại và / hoặc công bố thông tin và / hoặc tài liệu đó. Stragen Việt Nam sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong thông tin và / hoặc tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp thông tin và / hoặc tài liệu đó. Bằng cách gửi bất kỳ thông tin và / hoặc tài liệu nào như vậy, bạn cũng đảm bảo rằng bạn sở hữu tài liệu / nội dung đã gửi, rằng nó không có tính chất phỉ báng và việc sử dụng của Stragen Việt Nam sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc khiến chúng tôi vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào .

8. Kiểm soát việc truy cập và giám sát trang web này.

Stragen Pharma Việt Nam có quyền theo dõi và kiểm soát việc truy cập vào trang web này mọi lúc và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hoặc hạn chế bất kỳ hoạt động truy cập hoặc sử dụng trái phép hoặc bị cấm nào đối với trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, thực hiện hành động pháp lý, tạm ngừng hoặc chấm dứt truy cập của bạn vào trang web mà không cần thông báo. Khi truy cập trang web này, bạn đồng ý rõ ràng với bất kỳ sự kiểm soát và giám sát nào như vậy của Stragen Pharma Việt Nam.

9. Liên kết.

Bằng cách duyệt trang web này, bạn sẽ có thể truy cập các liên kết và tài liệu tham khảo đến các trang web khác. Các liên kết và tài liệu tham khảo đó chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Stragen Việt Nam không đảm bảo rằng thông tin và / hoặc tài liệu có trong các liên kết đó, hoặc khả năng truy cập của chúng là chính xác và đầy đủ. Stragen Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web nào khác như vậy hoặc đối với thông tin hoặc tài liệu được đăng trên đó, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên đó. Việc bạn liên kết đến trang web của bên thứ ba hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện của các trang web đó. Trừ khi bạn được Stragen Việt Nam cho phép rõ ràng bằng văn bản, bạn không được phép tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web này.

10. Lỗi, Virus và những thứ khác.

Stragen Việt Nam không đại diện hoặc đảm bảo rằng thông tin hoặc tài liệu, được truy cập từ hoặc thông qua trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, khiếm khuyết, vi rút hoặc các thành phần có hại khác và sẽ không gây ra thiệt hại cho hệ thống máy tính của bạn, hoặc bất kỳ vấn đề nào như vậy được phát hiện sẽ được sửa chữa. Bạn nên thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa khi truy cập trang web này

11. Các hoạt động bị cấm.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu nào bạn gửi đến trang web này, tuy nhiên, bạn bị nghiêm cấm can thiệp vào việc sử dụng trang web này của người dùng khác và thực hiện bất kỳ hành vi nào mà Stragen Việt Nam theo quyết định tuyệt đối của mình có thể cho là không phù hợp và / hoặc sẽ bị coi là hành vi trái pháp luật hoặc bị cấm bởi bất kỳ luật nào áp dụng cho trang web này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

– Bất kỳ hành vi nào cấu thành sự vi phạm quyền riêng tư (bao gồm cả việc tải lên thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của cá nhân có liên quan) hoặc bất kỳ quyền hợp pháp nào khác của các cá nhân;

– Sử dụng trang web này để bôi nhọ hoặc bôi nhọ Stragen Việt Nam, các nhân viên của Stragen Việt Nam hoặc các cá nhân khác hoặc hành động theo cách làm mất uy tín của Stragen Việt Nam;

– Tải lên các tập tin chứa vi rút có thể gây thiệt hại cho tài sản của Stragen Việt Nam hoặc tài sản của các cá nhân khác; và

– Đăng hoặc truyền lên trang web này bất kỳ tài liệu nào không được phép bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu mà theo quan điểm của chúng tôi là có thể gây khó chịu, bất lợi hoặc vi phạm hệ thống của Stragen Việt Nam hoặc bên thứ ba hoặc an ninh mạng, nói xấu, phân biệt chủng tộc, thô tục, đe dọa, khiêu dâm hoặc bất hợp pháp.

12. Bảo lưu quyền.

Stragen Việt Nam bảo lưu tất cả các quyền và khoản thu hồi vốn không được xác định rõ ràng ở đây. Không có nội dung nào trong Điều khoản sử dụng sẽ được hiểu là trao đổi theo ngụ ý, lý do để từ chối hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào theo bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền trí tuệ nào khác của Stragen Việt Nam hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

13. Quyền tài phán và Luật điều chỉnh.

Stragen Việt Nam không tuyên bố rằng các tài liệu và thông tin trên trang web này là phù hợp hoặc có sẵn ở tất cả các địa điểm hoặc ngôn ngữ quốc gia.

Bạn và Stragen Việt Nam đồng ý rằng bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và được đệ trình lên cơ quan tài phán duy nhất của Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam.

14. Thay đổi Điều khoản Sử dụng.

Stragen Việt Nam có thể bất cứ lúc nào và không cần thông báo, thay đổi và / hoặc sửa đổi và / hoặc cập nhật các Điều khoản Sử dụng theo quyết định riêng của mình. Bạn hoàn toàn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản có hiệu lực tại thời điểm bạn truy cập trang web này. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này xác nhận bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng đã được sửa đổi. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản Sử dụng thường xuyên.